ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΡΕΙΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ ΠΛΟΙΩΝ, ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ

  1. Αρχική
  2. Βιβλία
  3. ΝΑΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
  4. Βιβλία Πλοιάρχων
  5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΡΕΙΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ ΠΛΟΙΩΝ, ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΡΕΙΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ ΠΛΟΙΩΝ, ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ Βιβλία Πλοιάρχων
  • Συγγραφέας: NBEN
  • Κωδικός Προϊόντος: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΡΕΙΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
  • 45,00€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 42,45€

Βιβλια πλοιαρχων

Χαιρετiζω μέ Ιδιαίτερη χαρά τήν άvά χείρας έpγασία τώv άγαπητώv μου συναδέλφων Πλωταρχών Λ.Σ. κ.κ. Β. Λαμπpιvίδη καί Μ. Μ,παλαφούτη πού έρχεται νά συμπληρωση τά όσα, κατά καιρούς, έχουν γραφή γύρω άπό τό πολυσυζητημένο dλλά πάντοτε έπίκαιpο καί ζωτικής σημασίας, γιά τήv όλη ναυτιλιακή ύπόσταση, θέμα τής 'Ασφαλείας τής Ναυσιπλοίας. Καί μάλιστιι_vά καταγίνεται μέ τό έξαιpετικά έvδιαφέpοv, άπ · αύτή του τήv φύση, όσο καί πολύπλοκο άvτικείμενο της Ποpειογpαφήσεως τών Πλοίων καί της συμμορφώσεώς των πpός τίς άπαιτήσεις τώv Συστημάτων Διαχωpισμοϋ της θαλασσίας Κυκλοφορίας, όπως τίς προδιαγράφουν τόσο ή πρόσφατα τεθείσα έv lσχύϊ Διεθνής Σύμβαση περί 'Ασφαλείας τής Άνθρωπί­ vης Ζωής έv θαλάσσn (SOLAS 1974), όσο καί οί dπό τοϋ 1977 έφαρμοζόμεvοι Διεθνείς Κανονισμοί πp6ς Άποφυγήν Συγκρούσεων έν θαλάσσn (COLREG 1972). Καί μόνον ό _χαρακτηρισμός τώv TRAFFIC SEPARATION SCHEMES, σάv τό μεγαλύτερο έπίτευγμα, στόv τομέα τής 'Ασφαλείας τής Ναυσιπλοίας, κατά τή δεκαετία τοϋ •60, dρκεί γιά vά δώση dνάγλυφη τήν είκόvα τής σπουδαιότητος τοϋ διαπpαγ­ ματευομένου θέματος καί τής σημασίας του γιά τόv Πλοίαρχο καί τούς •Αξιωματικούς Γεφύpας, οί δποίοι πρέπει πρώτα νά εlναι άριστοι Ναυτίλοι καί στή συνέχεια ό,τι τό αυτικό Δίκαιο· καί ή Ναυτιλιακή Πρακτική τούς έπιφυλάσσουν καί άvαγνωpίζουv ήγέται μικptiJν κοινωνιών, ληξίαρχοι, στοιβαδόροι, διεκπεpαιωταί διοικητικών, οίκοvομικών  ύποχpεώσεωv κλπ., κλπ.).

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

Ετικέτες: Ναυτικά Βιβλία Πλοιάρχων, Ναυτικά Βιβλία, Βιβλια πλοιαρχων, ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΝΑΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ, Βιβλία Πλοιάρχων